Spoločným úsilím k  zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe

Spoločným úsilím k  zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe

Prípravná štúdia o praktickom využívaní dočasných vyrovnávacích opatrení na Slovensku a v zahraničí

Dočasné vyrovnávacie opatrenia (ďalej ako „DVO“) sú špecifické opatrenia slúžiace na vyrovnávanie nerovností a znevýhodnení, ktoré sa spoločne nazývajú diskriminácia. Slúžia na odstránenie diskriminácie u konkrétnych skupín ľudí. Smerujú k vytváraniu rovnosti v prístupe k zamestnaniu, vzdelávaniu, zdravotnej starostlivosti či k bývaniu. Ich trvanie je časovo obmedzené. Začiatok, teda prijatie DVO, je podmienený výskytom diskriminácie. Ich realizácia končí vtedy, ak nepriaznivé dôsledky diskriminácie, respektíve diskriminácia samotná, boli kompenzované a pokiaľ možno zanikli.

DVO vychádzajú z princípu rovnosti príležitostí pre všetkých. Nie vlastnou vinou, ale kvôli príslušnosti k určitej dlhodobo znevýhodnenej skupine, je pre niektorých ľudí zložitejšie získať prácu alebo vzdelanie. Medzi tieto skupiny partia napríklad národnostné menšiny, etnické skupiny, ženy, migranti, alebo ľudia so zdravotným postihnutím, ktorí nie sú pri týchto príležitostiach posudzovaní iba na základe ich schopností. DVO predstavujú účinný nástroj na prekonávanie tohto znevýhodnenia.

Celkové povedomie o tomto inštitúte je však na Slovensku veľmi nízke a oprávnené subjekty ich zavádzajú iba zriedka. Zamestnávatelia zároveň často trpia nesprávnym výkladom antidiskriminačnej legislatívy, keď DVO považujú za pozitívnu diskrimináciu, alebo niekedy až za porušenie zákona. Následkom tejto nevedomosti je, že zamestnávatelia neiniciujú aktivity výlučne zamerané na znevýhodnené skupiny obyvateľstva, pretože ich vnímajú ako nespravodlivé voči iným skupinám potenciálnych zamestnancov a zamestnankýň.

Zámerom tejto štúdie je poskytnúť zamestnávateľom a iným zainteresovaným subjektom viac informácií o tom, čo DVO sú, aký je ich účel a prečo je výhodné ich v praxi zavádzať. Štúdia bola vypracovaná v rámci projektu 2 „Dočasné vyrovnávacie opatrenia na zvýšenie zamestnanosti a vzdelávania Rómov“, ktorého zámerom je zvýšenie povedomia o DVO a ich lepšieho využitia pri zamestnávaní Rómov a Rómiek, predovšetkým z marginalizovaných rómskych komunít. Projekt je spolufinancovaný z Nórskeho finančného mechanizmu 2014-2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a implementovaný Agentúrou práce Banskobystrického samosprávneho kraja v spolupráci so Slovenským národným strediskom pre ľudské práva (ďalej ako „Stredisko“ a nórskou neziskovou organizáciou Stiftelsen Mangfold i Arbeidslivet. Zapojením partnerskej organizácie z Nórska sa v rámci projektu zabezpečuje prenos dobrej praxe v oblasti prijímania a implementácie DVO z Nórska. V tejto súvislosti je súčasťou predkladanej štúdie aj nórska legislatíva a príklady dobrej praxe využívania DVO dvomi nórskymi spoločnosťami.

Štúdia je rozdelená na dve časti. Prvá sa zaoberá teoretickými východiskami DVO z pohľadu medzinárodných a regionálnych štandardov v oblasti ľudských práv, konkrétne na úrovni Organizácie Spojených národov, Rady Európy a Európskej únie. Zároveň približuje právny rámec regulujúci prijímanie a implementáciu DVO z pohľadu slovenskej a nórskej legislatívy. Druhá časť sa zameriava na realizáciu DVO v praxi, pričom objasňuje výhody prijímania DVO, ako aj hlavé výzvy, ktorým čelia subjekty pri ich zavádzaní. Súčasťou praktickej časti sú príklady dobrej praxe zo zahraničia aj zo Slovenska, ktoré slúžia ako zdroj inšpirácie pre zamestnávateľov, ktorí sa rozhodnú implementovať DVO na ich pracoviskách.

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Scroll to Top