Ciele a aktivity projektu

Dočasné vyrovnávacie opatrenia (DVO) sú založené na myšlienke, že nie každý má rovnaké možnosti získať vzdelanie alebo prácu nie z vlastnej viny, ale kvôli príslušnosti k určitej dlhodobo znevýhodnenej skupine. Rómovia, ženy, migranti alebo ľudia so zdravotným postihnutím často nie súposudzovaní len na základe svojich schopností. Dočasné vyrovnávacie opatrenia sú nástrojom na vyváženie príležitostí a pomáha prekonať tieto etnicky nastavené nevýhody.

Prezentácia iniciatív DVO

Cieľom aktivity je prezentovať iniciatívy dočasných vyrovnávacích opatrení (DVO) v oblasti zamestnania alebo odborného vzdelávania a prípravy najmenej 5 zamestnávateľov a rozvíjať originálne znalosti, ktoré môžu inšpirovať viacerých zamestnávateľov, aby považovali DVO za dobré riešenie.

Uľahčenie implementácie DVO

Cieľom aktivity je navrhnúť špecifické politické opatrenie, ktoré uľahčí implementáciu DVO súvisiacej so zamestnávaním a bude sa zasadzovať za jeho prijatie.

Sieťovanie KC a MVO

Cieľom aktivity je vytvoriť sieť minimálne 10 komunitných centier a mimovládnych organizácií ochotných posilniť svoje aktivity v oblasti zamestnanosti a budovať svoje kapacity v poskytovaní služieb podporovaného zamestnávania.

Zvýšenie informovanosti

Cieľom aktivity je zvýšiť informovanosť a vybudovať technické kapacity zamestnávateľov pri navrhovaní, implementácii a vyhodnocovaní dočasných vyrovnávacích opatrení (DVO). Zameriava sa na presadzovanie osvedčených postupov, podporuje vzájomné učenie sa a vytváranie sietí medzi zamestnávateľmi a ďalšími kľúčovými zainteresovanými stranami aktívne pôsobiacimi v rómskych komunitách. Pomáha zamestnávateľom orientovať sa v oblasti nediskriminácie a diverzity tak, aby mali plnú kapacitu prijať DVO, ktoré sú účinné a zmierňujú negatívne dopady diskriminácie marginalizovaných rómskych komunít.

Budovanie kapacít MVO

Aktivita prispeje k budovaniu kapacít mimovládnych a podporných organizácií na Slovensku, čím sa posilní kompetencia a infraštruktúra v tejto oblasti s cieľom pripraviť cestu pre cielenú a inovatívnu prácu v spolupráci s firmami a zamestnávateľmi. Potenciálnym úspechom tohto partnerstva je vysoko cenená výmena reálnych praktík a zdieľanie nápadov a skúseností, ktoré môžu podporiť ďalší rozvoj opatrení DVO a antidiskriminačných politík v oboch krajinách.

Aktuality

Otváracia konferencia projektu

Videozáznam otváracej konferencie zo dňa 5.4.2022 Prezentácie otváracej konferencie Michaela Mudroňová, Agentúra práce Banskobystrického samosprávneho kraja: Dočasné vyrovnávacie opatrenia pre zvýšenie zamestnanosti a vzdelávania Rómov Beáta Babačová, Slovenské národne stredisko pre ľudské práva: Dočasné vyrovnávacie Read more…