Spoločným úsilím k  zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe

Spoločným úsilím k  zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe

Dočasné vyrovnávacie opatrenia

na zvýšenie zamestnanosti a vzdelávania Rómov

Ciele a aktivity projektu

Dočasné vyrovnávacie opatrenia (DVO) sú založené na myšlienke, že nie každý má rovnaké možnosti získať vzdelanie alebo prácu nie z vlastnej viny, ale kvôli príslušnosti k určitej dlhodobo znevýhodnenej skupine. Rómovia, ženy, migranti alebo ľudia so zdravotným postihnutím často nie súposudzovaní len na základe svojich schopností. Dočasné vyrovnávacie opatrenia sú nástrojom na vyváženie príležitostí a pomáha prekonať tieto etnicky nastavené nevýhody.

Prezentácia iniciatív DVO

Cieľom aktivity je prezentovať iniciatívy dočasných vyrovnávacích opatrení (DVO) v oblasti zamestnania alebo odborného vzdelávania a prípravy najmenej 5 zamestnávateľov a rozvíjať originálne znalosti, ktoré môžu inšpirovať viacerých zamestnávateľov, aby považovali DVO za dobré riešenie.

Uľahčenie implementácie DVO

Cieľom aktivity je navrhnúť špecifické politické opatrenie, ktoré uľahčí implementáciu DVO súvisiacej so zamestnávaním a bude sa zasadzovať za jeho prijatie.

Sieťovanie KC a MVO

Cieľom aktivity je vytvoriť sieť minimálne 10 komunitných centier a mimovládnych organizácií ochotných posilniť svoje aktivity v oblasti zamestnanosti a budovať svoje kapacity v poskytovaní služieb podporovaného zamestnávania.

Zvýšenie informovanosti

Cieľom aktivity je zvýšiť informovanosť a vybudovať technické kapacity zamestnávateľov pri navrhovaní, implementácii a vyhodnocovaní dočasných vyrovnávacích opatrení (DVO). Zameriava sa na presadzovanie osvedčených postupov, podporuje vzájomné učenie sa a vytváranie sietí medzi zamestnávateľmi a ďalšími kľúčovými zainteresovanými stranami aktívne pôsobiacimi v rómskych komunitách. Pomáha zamestnávateľom orientovať sa v oblasti nediskriminácie a diverzity tak, aby mali plnú kapacitu prijať DVO, ktoré sú účinné a zmierňujú negatívne dopady diskriminácie marginalizovaných rómskych komunít.

Budovanie kapacít MVO

Aktivita prispeje k budovaniu kapacít mimovládnych a podporných organizácií na Slovensku, čím sa posilní kompetencia a infraštruktúra v tejto oblasti s cieľom pripraviť cestu pre cielenú a inovatívnu prácu v spolupráci s firmami a zamestnávateľmi. Potenciálnym úspechom tohto partnerstva je vysoko cenená výmena reálnych praktík a zdieľanie nápadov a skúseností, ktoré môžu podporiť ďalší rozvoj opatrení DVO a antidiskriminačných politík v oboch krajinách.

Spolupráca a partneri

Granty EHP a Nórska
Slovenská republika
Agentúra práce BBSK
Stiftelsen Mangfold i Arbeidslivet
SNSLP

Poďakovanie

Dočasné vyrovnávacie opatrenia na zvýšenie zamestnanosti a vzdelávania Rómov získal grant z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska v sume ………€ prostredníctvom Grantov EHP a Nórskych grantov. Projekt bol spolufinancovaný v sume ……..€ z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom projektu je zvýšenie informovanosti a lepšie využitie DVO pri zamestnávaní Rómov a Rómiek, predovšetkým z marginalizovaných rómskych komunít.

„Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Grantov EHP a Nórska na Slovensku, navštívte stránku www.eeagrants.sk alebo www.norwaygrants.sk

 

Aktuality

Aktuálne
apbbsk

1. cyklus školení pre komunitné centrá a mimovládne organizácie na tému Dočasné vyrovnávacie opatrenia – Podpora zamestnávania klientov z prostredia MRK

Dočasné vyrovnávacie opatrenia (DVO) sú špecifické opatrenia, ktoré slúžia na vyrovnávanie nerovností a znevýhodnení u konkrétnych skupín ľudí, či už ide o prístup k zamestnaniu, vzdelávaniu, bývaniu alebo napr. zdravotnej starostlivosti. A práve dočasné vyrovnávacie opatrenia boli témou 1. cyklu školení pre komunitné centrá a mimovládne organizácie, ktoré v dňoch 24. a 25. novembra organizovala Agentúra práce BBSK v Spoločenskom centre 3Pé v Lučenci v rámci projektu

Celý článok »
Aktuálne
apbbsk

Školili sme zamestnávateľov na tému dočasných vyrovnávacích opatrení a manažmentu diverzity

Dňa 8. novembra 2022 sme v Bratislave zorganizovali seminár na tému Realizácia dočasných vyrovnávacích opatrení zamestnávateľmi a manažment diverzity na pracovisku (v kontexte zamestnávania marginalizovaných rómskych komunít). Seminár bol určený pre zamestnávateľov súkromného a verejného sektora, ktorí sú potenciálnymi prijímateľmi alebo realizátormi dočasných vyrovnávacích opatrení.  Dočasné vyrovnávacie opatrenia sú špecifické opatrenia slúžiace na vytváranie rovnosti v prístupe k

Celý článok »
Scroll to Top