Spoločným úsilím k  zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe

Spoločným úsilím k  zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe

Školenie nórskej organizácie MiA pre mimovládne organizácie

V dňoch 11. a 12. marca zorganizovala Agentúra práce BBSK spolu so Slovenským národným strediskom pre ľudské práva 2-dňové školenie pre mimovládne organizácie, ktorého hlavnou témou bola práca so zraniteľnými klientmi v oblasti zamestnávania a vzdelávania. Školenie bolo o to zaujímavejšie, že svoje skúsenosti nám odovzdávali samotné predstaviteľky nášho nórskeho partnera – spoločnosti MiA (Stiftelsen Mangfold i Arbeidslivet), konkrétne riaditeľka organizácie Eli K. Langset a Ayesha Khan, sociálna antropologička. Nórska organizácia MiA pôsobí v oblasti odborného vzdelávania a prípravy už viac ako 20 rokov.
Prednášky boli zamerané na tému inklúzie, prevencie diskriminácie, práv minorít, integrácie do spoločnosti, sociálneho uznania a akceptácie. Školiteľky nám ozrejmili systém služieb zamestnanosti v Nórsku, proces vzdelávania dospelých (finančné a digitálne zručnosti, jazykové kurzy), dozvedeli sme sa o ich postupoch pri príprave klientov na zamestnanie, a tiež ako efektívne spolupracovať so zamestnávateľmi.
Aj napriek tomu, že nórska organizácia sa zameriava na prácu s imigrantmi, mnoho skúseností a poznatkov sa dá pretaviť aj do našej práce. Školenie bolo veľmi inšpiratívne a podnetné, a taktiež zábavné – obohatené o interaktívne aktivity, pri ktorých sme sa bližšie spoznali, precvičili svoje sociálne zručnosti a zdieľali rôzne pohľady na danú problematiku.
Školenia sa zúčastnili zástupcovia zo 7 mimovládnych organizácií a terénni sociálni pracovníci.
Podujatie bolo financované z projektu s názvom „Dočasné vyrovnávacie opatrenia na zvýšenie zamestnanosti a vzdelávania Rómov“ podporeného v rámci Nórskych grantov 2014 – 2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
Scroll to Top