Spoločným úsilím k  zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe

Spoločným úsilím k  zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe

Poďakovanie

Dočasné vyrovnávacie opatrenia na zvýšenie zamestnanosti a vzdelávania Rómov získal grant z Nórska v sume 124 964 €. Projekt bol spolufinancovaný v sume 18 744 € zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom projektu je zvýšenie informovanosti a lepšie využitie DVO pri zamestnávaní Rómov a Rómiek, predovšetkým z marginalizovaných rómskych komunít.

Základné informácie o Nórskych grantoch

Nórsko prostredníctvom Nórskych grantov prispieva k znižovaniu ekonomických a spoločenských rozdielov a k posilňovaniu vzájomných vzťahov s prijímateľskými štátmi v strednej a východnej Európe a v Pobaltí. Nórsko úzko spolupracuje s EÚ prostredníctvom Dohody o Európskom hospodárskom priestore (EHP). Spoločne s inými donormi poskytlo Nórsko postupne v rokoch 1994 až 2014 prostredníctvom grantových schém 3,3 miliardy eur. Nórske granty sú financované výlučne Nórskom a sú dostupné v krajinách, ktoré sa pripojili k EÚ po roku 2003. Na obdobie 2014 – 2021 dosahujú Nórske granty 1,25 miliardy eur. Prioritami tohto obdobia sú.

  • 1 Inovácie, výskum, vzdelávanie akonkurencieschopnosť
  • 2 Sociálna inklúzia, zamestnanosť mladých a odstraňovanie chudoby
  • 3 Životné prostredie, energia, zmena klímy a nízko uhlíkové hospodárstvo
  • 4 Kultúra, občianska spoločnosť, dobré spravovanie a základné práva
  • 5 Spravodlivosť a vnútorné záležitosti

Všetky projekty sú vo výške 15% spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Scroll to Top