Spoločným úsilím k  zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe

Spoločným úsilím k  zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe

NÁZOV: DOČASNÉ VYROVNÁVACIE OPATRENIA NA ZVÝŠENIE ZAMESTNANOSTI A VZDELÁVANIA RÓMOV

KÓD PROJEKTU: LDI03017
Tento projekt je financovaný z programu „Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov“ spolufinancovaného z Nórskeho finančného mechanizmu 2014 – 2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
Doba realizácie: 9/2021 – 4/2024
Partneri projektu: Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, Stiftelsen Mangfold i Arbeidslivet

Popis projektu

Dočasné vyrovnávacie opatrenia (DVO) sú špecifické opatrenia slúžiace na vyrovnávanie nerovností a znevýhodnení konkrétnych skupín osôb. Smerujú k vytváraniu rovnosti v prístupe k zamestnaniu, vzdelávaniu, zdravotnej starostlivosti či k bývaniu. DVO sú založené na myšlienke, že nie každý má rovnaké možnosti získať vzdelanie alebo prácu nie z vlastnej viny, ale kvôli príslušnosti k určitej dlhodobo znevýhodnenej skupine.

Nedostatočné využívanie DVO v praxi

Napriek tomu, že DVO predstavujú účinný nástroj na vyváženie príležitostí aj pre osoby z marginalizovaných rómskych komunít, podľa prieskumu Slovenského národného strediska pre ľudské práva je povedomie o ich využívaní na Slovensku nízke a oprávnené subjekty zavádzajú DVO len v malom počte. Zamestnávatelia často trpia nesprávnym výkladom antidiskriminačnej legislatívy, keď sa DVO vnímajú ako pozitívna diskriminácia či porušenie zákona.
Zamestnávatelia preto často váhajú s iniciovaním akýchkoľvek aktivít, ktoré by boli explicitne alebo výlučne zamerané na Rómov a Rómky, pričom argumentujú, že takéto opatrenia by mohli byť nespravodlivé voči iným skupinám možných zamestnancov.
Viac o DVO si môžete prečítať v informačnom letáku.

Ciele projektu

Projekt sa zameriava na zvýšenie informovanosti a lepšie využitie DVO pri zamestnávaní Rómov a Rómiek, predovšetkým z marginalizovaných rómskych komunít. Jeho cieľom je zvýšenie technických kapacít zamestnávateľov na prijímanie, implementáciu a vyhodnocovanie efektívnych DVO na zamestnávanie osôb z marginalizovaných rómskych komunít a tým prispieť k sociálnej inklúzii rómskych komunít. Zameriava sa na presadzovanie osvedčených postupov, podporuje vzájomné učenie sa a vytváranie sietí medzi zamestnávateľmi a ďalšími kľúčovými zainteresovanými stranami aktívne pôsobiacimi v rómskych komunitách. Pomáha zamestnávateľom orientovať sa v oblasti nediskriminácie a diverzity tak, aby mali plnú kapacitu prijať DVO, ktoré sú účinné a zmierňujú negatívne dopady diskriminácie marginalizovaných rómskych komunít.
V rámci tvorby pracovných miest sa projekt zameriava aj na vzdelávanie a odbornú prípravu, odstraňovanie diskriminácie a zabezpečenie rovnosti príležitostí pre Rómov a Rómky v oblasti zamestnávania, odstraňovanie chudoby a marginalizácie, ako aj na podporu rodovej rovnosti.
Projekt stavia na férovom partnerstve medzi zamestnávateľmi schopnými zabezpečiť pracovné miesta, komunitnými centrami a mimovládnymi organizáciami pracujúcimi s ľuďmi z rómskych komunít, a organizáciami, ktoré podporujú zamestnávateľov a komunitné centrá v ich spoločnom úsilí s cieľom zvýšiť mieru zamestnanosti Rómov a Rómiek.

Výsledky projektu

  • Štúdia o praktickom využívania DVO v praxi na Slovensku a v zahraničí (najmä v členských krajinách Európskej únie)
  • Príručka o DVO pre zamestnávateľov – manuál „ako navrhnúť, implementovať a vyhodnotiť“ úspešné DVO pre nováčikov
  • Seminár o DVO a manažmente diverzity na pracovisku v kontexte zamestnávania marginalizovaných rómskych komunít
  • Networkingové podujatia s cieľom posilňovania partnerstiev medzi kľúčovými aktérmi v oblasti zamestnávania (napr. zamestnanecké organizácie, obchodné komory, odborové zväzy, profesijné združenia)
  • Nábor zamestnávateľov, konzultácie pre zamestnávateľov a implementácia DVO v oblasti zamestnanosti a odborného vzdelávania a prípravy Rómov a Rómiek
  • Nábor komunitných centier a mimovládnych organizácií pôsobiacich priamo v rómskych komunitách a školenia v oblasti poskytovania služieb podporovaného zamestnávania
  • Sprievodca poskytovaním služieb zamestnanosti ľuďom z marginalizovaných rómskych komunít
  • Návrhy aktualizácií politík na odstránenie štrukturálnych prekážok zamestnávania Rómov a Rómiek a uľahčenie zavádzania DVO v oblasti zamestnávania

Scroll to Top