Spoločným úsilím k  zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe

Spoločným úsilím k  zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe

1. cyklus školení pre komunitné centrá a mimovládne organizácie na tému Dočasné vyrovnávacie opatrenia – Podpora zamestnávania klientov z prostredia MRK

Dočasné vyrovnávacie opatrenia (DVO) sú špecifické opatrenia, ktoré slúžia na vyrovnávanie nerovností a znevýhodnení u konkrétnych skupín ľudí, či už ide o prístup k zamestnaniu, vzdelávaniu, bývaniu alebo napr. zdravotnej starostlivosti.

A práve dočasné vyrovnávacie opatrenia boli témou 1. cyklu školení pre komunitné centrá a mimovládne organizácie, ktoré v dňoch 24. a 25. novembra organizovala Agentúra práce BBSK v Spoločenskom centre 3Pé v Lučenci v rámci projektu LDI03017 Dočasné vyrovnávacie opatrenia na zvýšenie zamestnanosti a vzdelávania Rómov. Partnermi projektu sú Agentúra práce BBSK, n. o., Slovenské národné centrum pre ľudské práva a Mangfold i Arbeidslivet (Nórsko). Cieľom projektu je zvýšenie informovanosti a lepšie využitie DVO pri zamestnávaní Rómov a Rómiek, predovšetkým z marginalizovaných komunít.

V rámci školenia sa prítomní oboznámili s projektom, jeho realizáciou a implementáciou DVO u zamestnávateľov a s metodikou pracovného poradenstva. Druhý deň školenia bol zameraný na finančnú gramotnosť a zamestnávanie v kontexte hospodárenia s financiami. Veľmi podnetnou a obohacujúcou bola diskusia a vzájomná výmena skúseností zúčastnených, ktoré nadobudli počas svojej dlhoročnej praxe s marginalizovanými komunitami.

#eeagrants

#SPOLOCNEzaDOBREnapady

Podujatie bolo financované z projektu s názvom Dočasné vyrovnávacie opatrenia na zvýšenie zamestnanosti a vzdelávania Rómov. Podporené Nórskom prostredníctvom Nórskych grantov. Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Naši partneri

Agentúra práce BBSK
Stiftelsen Mangfold i Arbeidslivet
SNSLP
Scroll to Top