Spoločným úsilím k  zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe

Spoločným úsilím k  zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe

Dočasné vyrovnávacie opatrenia

na zvýšenie zamestnanosti a vzdelávania Rómov

Ciele a aktivity projektu

Dočasné vyrovnávacie opatrenia (DVO) sú založené na myšlienke, že nie každý má rovnaké možnosti získať vzdelanie alebo prácu nie z vlastnej viny, ale kvôli príslušnosti k určitej dlhodobo znevýhodnenej skupine. Rómovia, ženy, migranti alebo ľudia so zdravotným postihnutím často nie súposudzovaní len na základe svojich schopností. Dočasné vyrovnávacie opatrenia sú nástrojom na vyváženie príležitostí a pomáha prekonať tieto etnicky nastavené nevýhody.

Prezentácia iniciatív DVO

Cieľom aktivity je prezentovať iniciatívy dočasných vyrovnávacích opatrení (DVO) v oblasti zamestnania alebo odborného vzdelávania a prípravy najmenej 5 zamestnávateľov a rozvíjať originálne znalosti, ktoré môžu inšpirovať viacerých zamestnávateľov, aby považovali DVO za dobré riešenie.

Uľahčenie implementácie DVO

Cieľom aktivity je navrhnúť špecifické politické opatrenie, ktoré uľahčí implementáciu DVO súvisiacej so zamestnávaním a bude sa zasadzovať za jeho prijatie.

Sieťovanie KC a MVO

Cieľom aktivity je vytvoriť sieť minimálne 10 komunitných centier a mimovládnych organizácií ochotných posilniť svoje aktivity v oblasti zamestnanosti a budovať svoje kapacity v poskytovaní služieb podporovaného zamestnávania.

Zvýšenie informovanosti

Cieľom aktivity je zvýšiť informovanosť a vybudovať technické kapacity zamestnávateľov pri navrhovaní, implementácii a vyhodnocovaní dočasných vyrovnávacích opatrení (DVO). Zameriava sa na presadzovanie osvedčených postupov, podporuje vzájomné učenie sa a vytváranie sietí medzi zamestnávateľmi a ďalšími kľúčovými zainteresovanými stranami aktívne pôsobiacimi v rómskych komunitách. Pomáha zamestnávateľom orientovať sa v oblasti nediskriminácie a diverzity tak, aby mali plnú kapacitu prijať DVO, ktoré sú účinné a zmierňujú negatívne dopady diskriminácie marginalizovaných rómskych komunít.

Budovanie kapacít MVO

Aktivita prispeje k budovaniu kapacít mimovládnych a podporných organizácií na Slovensku, čím sa posilní kompetencia a infraštruktúra v tejto oblasti s cieľom pripraviť cestu pre cielenú a inovatívnu prácu v spolupráci s firmami a zamestnávateľmi. Potenciálnym úspechom tohto partnerstva je vysoko cenená výmena reálnych praktík a zdieľanie nápadov a skúseností, ktoré môžu podporiť ďalší rozvoj opatrení DVO a antidiskriminačných politík v oboch krajinách.

Spolupráca a partneri

Granty EHP a Nórska
Slovenská republika
Agentúra práce BBSK
Stiftelsen Mangfold i Arbeidslivet
SNSLP

Poďakovanie

Dočasné vyrovnávacie opatrenia na zvýšenie zamestnanosti a vzdelávania Rómov získal grant z Nórska v sume 124 964 €. Projekt bol spolufinancovaný v sume 18 744 € zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom projektu je zvýšenie informovanosti a lepšie využitie DVO pri zamestnávaní Rómov a Rómiek, predovšetkým z marginalizovaných rómskych komunít.

Aktuality

Záverečná konferencia DVO

Projekt Dočasné vyrovnávacie opatrenia na zvýšenie zamestnanosti a vzdelávania Rómov LDI03017 sa chýli ku koncu. Preto sa 13. marca konala záverečná konferencia, kde sme sumarizovali výsledky, ktoré sa počas trvania projektu podarilo dosiahnuť. Medzi 46 účastníkmi boli zástupcovia štátnej správy, vedeckých inštitúcií, mimovládnych organizácií, súkromného sektora a zástupcovia nórskeho partnera projektu.Agentúra práce BBSK spolu so

Celý článok »

Školenie nórskej organizácie MiA pre mimovládne organizácie

V dňoch 11. a 12. marca zorganizovala Agentúra práce BBSK spolu so Slovenským národným strediskom pre ľudské práva 2-dňové školenie pre mimovládne organizácie, ktorého hlavnou témou bola práca so zraniteľnými klientmi v oblasti zamestnávania a vzdelávania. Školenie bolo o to zaujímavejšie, že svoje skúsenosti nám odovzdávali samotné predstaviteľky nášho nórskeho partnera – spoločnosti MiA (Stiftelsen

Celý článok »
Scroll to Top